Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uznaje celowość realizacji zadania pn. XXXVIII Konfrontacje Ogólnopolski Konkurs Literacko – Fotograficzno - Plastyczny wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) dla Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz.688 ze zmianami).