Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.)

Przedmiot wniosku:
1. Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych;
2. Wyrys z mapy ewidencyjnej;
3. Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali;
4. Wypis i wyrys;
5. Uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu);
6. Wypis z wykazu działek (w postaci elektronicznej);
7. Wypis z wykazu podmiotów (w postaci elektronicznej).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek uprawnionej osoby na formularzu EGiB; 
2. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu właściciela lub inwestora wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy jest wymagana);
3. Dokument dowodzący posiadania interesu prawnego, np. oświadczenie inwestora do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku, gdy jest wymagany).

Kto może wystąpić z wnioskiem:
W przypadku dokumentów niezawierających danych podmiotów ewidencyjnych - bez ograniczeń.
W przypadku dokumentów, które zawierają dane podmiotów ewidencyjnych:
1. Właściciele oraz osoby i jednostki organizacyjne władające gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2. Organy administracji publicznej albo podmioty niebędące organami administracji publicznej, realizujące, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
3. Operatorzy sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 733 ze zm.);
4. Inne podmioty niż wymienione w pkt 1-3, które mają interes prawny w tym zakresie.

Sposób składania wniosku:
1. Bezpośrednio w siedzibie wydziału przy Al. Jana Pawła II 23, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Klienta);
2. Poprzez przesłanie wniosku przesyłką pocztową na adres: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościmi, Al. Jana Pawła II 23, 64-100 Leszno;
3. Poprzez platformę teleinformatyczną ePUAP;
4. Na skrzynkę elektroniczną wydziału wnioski@powiat-leszczynski.pl (wniosek winien być wówczas podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
5. Przez dedykowany portal do obsługi wniosków - Portal Interesanta
https://leszczynski.webewid.pl

Opłaty:
1. Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego - 30 zł za jednostkę rejestrową gruntów;
2. Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego - 110 zł za jednostkę rejestrową gruntów;
3. Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego - 30 zł za jednostkę rejestrową budynków lub lokali;
4. Wypis i wyrys - 150 zł za jednostkę rejestrową;
5. Uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczenia nieruchomosci w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu) - 15 zł za działkę ewidencyjną;
6. Wypis z wykazu działek - 5 zł za działkę ewidencyjną (tylko w postaci elektronicznej);
7. Wypis z wykazu podmiotów - 5 zł za podmiot (osobę lub instytucję, tylko w postaci elektronicznej).
Opłata za wysyłkę pocztową nie jest naliczana.

Sposób dokonania opłaty:
1. Bezpośrednio w kasie wydziału przy Al. Jana Pawła II 23, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Klienta) - płatność gotówką lub kartą;
Kasa czynna: poniedziałek 8.00-15.30
                       wtorek-piątek 7.00-14.30
2. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego - dane do przelewu znajdują się na otrzymanym po złożeniu wniosku Dokumencie Obliczenia Opłaty. Po dokonaniu opłaty należy przesłać potwierdzenie wykonania przelewu;
3. Płatność on-line - w przypadku składania wniosku przez Portal Interesanta.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. Założenie konta w portalu Interesanta - czynność jednorazowa wykonywana w przypadku składania wniosku przez portal,
2. Przyjęcie wniosku na formularzu EGiB, zarejestrowanie wniosku,
3. Sporządzenie Dokumentu Obliczenia Opłaty,
4. Dokonanie zapłaty,
5. Wydanie dokumentu.

Termin załatwienia - 1-3 dni.

Informacja o terminie odbioru dokumentu
Pokój 1, telefonicznie pod numerem 65 529 68 43, 65 529 68 49.

Informacja techniczna dotycząca obsługi Portalu Interesanta:
Pokój nr 305, telefonicznie pod numerem 65 529 68 48.

Dostępne druki
- Formularz EGiB
- Wzór pełnomocnictwa
- Obowiązek informacyjny według Rozporządzenia Partamentu Europejskiego i Rady (UE)