Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021.1990 ze poźn. zm.)

Przedmiot wniosku:
1. Mapa ewidencyjna;
2. Mapa zasadnicza.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek na formularzu P i P1;
2. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy jest wymagane).

Kto może wystąpić z wnioskiem:
Bez ograniczeń.

Sposób składania wniosku:
1. Bezpośrednio w siedzibie wydziału przy Al. Jana Pawła II 23, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Klienta);
2. Poprzez przesłanie wniosku przesyłką pocztową na adres: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 23, 64-100 Leszno,
3. Poprzez platformę teleinformatyczną ePUAP;
4. Na skrzynkę elektroniczną wydziału wnioski@powiat-leszczynski.pl (wniosek winien być wówczas podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
5. Przez dedykowany portal do obsługi wniosków - Portal Interesanta
https://leszczynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-interesanta

Opłaty:

1. Opłaty są naliczane w zależności od formatu zamawianej mapy oraz współczynników korygujących na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.).
2. Opłata za wysłanie materiałów za sobu pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Sposób dokonania opłaty:
1. Bezpośrednio w kasie wydziału przy Al. Jana Pawła II 23, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Klienta) - płatność gotówką lub kartą;
Kasa czynna: poniedziałek 8.00-15.30
                       wtorek-piątek 7.00-14.30
2. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego - dane do przelewu znajdują się na otrzymanym po złożeniu wniosku Dokumencie Obliczenia Opłaty. Po dokonaniu opłaty należy przesłać potwierdzenie wykonania przelewu;
3. Płatność on-line - w przypadku składania wniosku przez Portal Interesanta.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. Założenie konta w portalu Interesanta - czynność jednorazowa wykonywana w przypadku składania wniosku przez portal,
2. Przyjęcie wniosku na formularzu P i P1, zarejestrowanie wniosku,
3. Sporządzenie Dokumentu Obliczenia Opłaty,
4. Dokonanie zapłaty,
5. Wydanie dokumentu.

Termin załatwienia - 1-3 dni.

Informacja o terminie odbioru dokumentu
Pokój 1, telefonicznie pod numerem 65 529 68 43, 65 529 68 49.

Informacja techniczna dotycząca obsługi Portalu Interesanta:
Pokój nr 305, telefonicznie pod numerem 65 529 68 48.

Dostępne druki
- Formularz P i P1
- Wzór pełnomocnictwa
- Obowiązek informacyjny według Rozporządzenia Partamentu Europejskiego i Rady (UE)