Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Wymagane dokumenty
Ciągnik samochodowy, pojazd specjalny, autobus lub przyczepa/samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg (pozycja "F.2" w dowodzie rejestracyjnym), może być wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może zostać przedłużony, ale łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekroczyć 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu.
Uwaga ! Pojazd wycofany z ruchu po raz pierwszy może być wycofany na maksymalnie 24 miesiące.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:
• dowód rejestracyjny;
• karta pojazdu jeśli była wydana;
• tablice rejestracyjne;
• w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS - może być wydruk ze strony internetowej.
Pamiętaj, że wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa.

Opłaty
Wysokość opłaty uzależniona jest od okresu na jaki chcesz wycofać pojazd z ruchu.

Wysokość opłat:
• 80zł (na okres 2 miesięcy)
W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, opłatę powiększa się  za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
• 4 zł (od 3 do 12 miesięcy),
• 2 zł (od 13 do 24 miesięcy)
• 0,25 zł (od 25 do 48 miesięcy)
• pełnomocnictwo 17 zł od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.
Uwaga! Przy przedłużeniu wycofania z ruchu należy przynieść wcześniejszą decyzję o wycofaniu pojazdu z ruchu.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy
Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.