Międzynarodowe prawa jazdy

Wniosek można złożyć do któregokolwiek Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego bez względu na miejsce zamieszkania czy zameldowania. Międzynarodowe prawo jazdy upoważnia do kierowania pojazdami poza Unią Europejską w krajach, które są stronami Konwencji wiedeńskiej lub Konwencji genewskiej.

Wymagane dokumenty
Do wniosku załącz następujące dokumenty:
• Kolorowe i aktualne zdjęcie o wym. 3,5 x 4,5 cm ( jak do dowodu osobistego i paszportu);
• Kserokopia prawa jazdy;
• Dowód osobisty lub paszport (do wglądu)

Opłaty
Opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy wynosi 35 zł.

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 05.01.2011 r. – o kierujących pojazdami, wraz z przepisami wykonawczymi;
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016 r.;
• Rozporządzenie Ministra Transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20.05.2016 r.


Ważne
Międzynarodowe prawo jazdy produkowane jest do 3 (trzech) dni roboczych.

Okres ważności dokumentu wynosi:
- 1 roku z Konwencji Genewskiej,
- 3 lat z Konwencji Wiedeńskiej,
jednak nie może on  przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wydanie międzynarodowego prawa jazdy możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.