Odbiór zatrzymanego prawa jazdy

Wymagane dokumenty
Jeśli masz zatrzymane prawo jazdy nie dłużej niż 1 rok lub po przekroczeniu limitu punktów karnych (po zdanym egzaminie) i okres kary już minął, możesz złożyć wniosek o zwrot zatrzymanego uprawnienia.
Wniosek składa się do urzędu odpowiedniego dla Twojego miejsca zamieszkania.
W przypadku wydanego wcześniej skierowania na badania lub kurs reedukacyjny, do wniosku załącz następujące dokumenty:
• orzeczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do badań kierowców z Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy, ul. Poznańska 55A, 60-852 Poznań;
• zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego;
• orzeczenie psychologiczne.
Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.

Opłaty
Za wydanie zatrzymanego prawa jazdy musisz wnieść opłatę.
Wysokość opłat:
Opłata za wydanie zatrzymanego prawa jazdy wynosi 10,00 zł

Jeśli badanie wskazuje termin, to wiąże się to z produkcją nowego prawa jazdy, koszt 100,00 zł.

Podstawa prawna
•ustawa z dnia 05.01.2011 r. - o kierujących pojazdami, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wydanie zatrzymanego prawa możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.