Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę

Wymagane dokumenty
Wniosek składa się do urzędu odpowiedniego dla Twojego miejsca zamieszkania.
PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) jest to indywidualny numer każdego kandydata na kierowcę. Dzięki niemu będziesz mógł rozpocząć szkolenie oraz przystąpić do egzaminu.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:
• kolorowe i aktualne zdjęcie o wym. 3,5 x 4,5 cm (jak do dowodu osobistego i paszportu);
• kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy posiadasz już prawo jazdy);
• okazanie dowodu osobistego lub paszport,
• orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem ;
• orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - dotyczy prawo jazdy kategorii C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E;
• pisemna zgoda rodzica albo opiekuna prawnego - jeśli nie ukończyłeś 18 lat. Dotyczy kategorii AM, A1, B1, B, T;B+E;C1;C1+E.
Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.
PKK wydawane jest osobie, która się o to ubiega zatem musi stawić się osobiście.

Opłaty
Utworzenie profilu PKK jest bezpłatne.
Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,00 zł
Ważne!
Bez dostarczenia opłaty nie zrealizujemy zamówienia na produkcję prawa jazdy w  PWPW.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 05.01.2011 r. - o kierujących pojazdami, wraz z przepisami wykonawczymi

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wydanie PKK/ wydania prawa możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.