Zgłoszenie sprzedaży

Wymagane dokumenty
Jeśli zbyłeś pojazd (np. sprzedaż, darowizna) musisz w ciągu 30 dni zawiadomić o tym urząd.
Załącz następujące dokumenty:
• Oryginał dokument  na podstawie którego nastąpiło zbycie (np. umowa, faktura sprzedaży);
• w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę załącz KRS - może być wydruk ze strony internetowej;
Gdy załatwiasz za kogoś sprawę, wystarczy pisemne pełnomocnictwo w oryginale od współwłaścicieli.

Opłaty
Zgłoszenie zbycia pojazdu nie podlega opłacie. W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę.
Wysokość opłat:
Pełnomocnictwo - 17 zł od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy
Nie występuje.