Wymiana prawa jazdy dla kierowców zawodowych

Wymagane dokumenty
Wniosek składa się do urzędu odpowiedniego dla Twojego miejsca zamieszkania.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:
• kolorowe i aktualne zdjęcie o wym. 3,5 x 4,5 cm (jak do dowodu osobistego i paszportu);
• prawo jazdy (kserokopia);
• dowód osobisty lub paszport (do okazania);
• świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenie okresowe wraz z kserokopią;
• orzeczenie lekarskie (zaświadczenie) stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wraz z kserokopią;
• orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wraz z kserokopią;
• dowód opłaty.
Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.

Opłaty
Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,00 zł
Ważne!
Bez dostarczenia opłaty nie zrealizujemy zamówienia na produkcję prawa jazdy w  PWPW.

Termin i sposób załatwienia
Pamiętaj, że każde przyjście do urzędu może wiązać się z ryzykiem spotkania innych osób. Jeśli mimo to, decydujesz się pozostawić dokumenty, to po zarejestrowaniu wniosku i wyprodukowaniu prawa jazdy, skontaktujemy się celem omówienia sposobu odbioru dokumentu (po nowe prawo jazdy przyjdź z dowodem osobistym i starym prawem jazdy).
Z uwagi na konieczność poddania dokumentów "kwarantannie" oraz ograniczoną liczbę pracowników może to potrwać kilka dni.
  
Podstawa prawna
• ustawa z dnia 05.01.2011 r. - o kierujących pojazdami, wraz z przepisami wykonawczymi

Tryb odwoławczy
Przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Skargę złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.