Wymiana prawa jazdy państw Unii Europejskiej na polski dokument

Wymagane dokumenty
Wniosek w celu wymiany mogą składać osoby, które przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym. Urzędem właściwym do złożenia wniosku jest urząd, ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:
• kolorowe i aktualne zdjęcie o wym. 3,5 x 4,5 cm ( jak do dowodu osobistego i paszportu);
• kserokopia prawa jazdy;
• dowód osobisty lub paszport (do wglądu);
• orzeczenie lekarskie (zaświadczenie) stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych wraz z kserokopią (dotyczy wyłącznie osób, które po raz pierwszy będą miały wydawane prawo jazdy w Polsce)

Opłaty
Opłata za wymianę prawa jazdy wynosi 100,00 zł

Ważne
W dniu odbioru nowego prawa jazdy poprzedni dokument zostaje odesłany do właściwego organu.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 05.01.2011 r. - o kierujących pojazdami, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wydanie zatrzymanego prawa możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.