Wymiana prawa jazdy ze względu na utratę ważności dokumentu/ zmianę danych

Wymagane dokumenty
Wniosek składa się do urzędu odpowiedniego dla Twojego miejsca zamieszkania.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:
• kolorowe i aktualne zdjęcie o wym. 3,5 x 4,5 cm ( jak do dowodu osobistego i paszportu);
• kserokopia prawa jazdy;
• dowód osobisty lub paszport (do wglądu);
• orzeczenie lekarskie (zaświadczenie) stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych wraz z kserokopią;
• dowód opłaty.

Opłaty
Opłata za wymianę prawa jazdy wynosi 100,00 zł

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 05.01.2011 r. - o kierujących pojazdami, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wydanie zatrzymanego prawa możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.