I.Podstawa prawna
- Art. 84 ust. 2 ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1836 ze zm.).
 
II.Wymagane dokumenty
1)wniosek,
2)dokument potwierdzający posiadanie wymaganego wykształcenia,
3)dokumenty potwierdzające praktykę zawodową,
4)zaświadczenie o odbyciu wymaganych szkoleń,,
5)potwierdzenie zdania egzaminu kwalifikacyjnego.
 
III.Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie uprawnienia - 48,00 zł

Opłaty uiszcza  się w kasie Starostwa Powiatowego w Lesznie, Pl. Kościuszki 4B,
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.00 - 15.00.
lub przelewem na rachunek Urzędu Miasta Leszna  nr  26 1020 3088 0000 8302 0005 7513
 
IV. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Ochrony Środowiska i Transportu
Starostwo Powiatowe w Lesznie
Pl. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno

V. Termin załatwienia sprawy
     
Do 30 dni
 
VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
VII. Dodatkowe informacje

1) Starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stacji kontroli pojazdów stwierdzono:
-przeprowadzenie przez diagnostę badania technicznego niezgodnie z określonym zakresem i sposobem wykonania,
-wydanie przez diagnostę zaświadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami.
2) W przypadku cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych, ponowne uprawnienie nie może być wydane wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.