I.Podstawa prawna
 - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.),
 - Uchwała nr XXVIII/166/2020 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 września 2020 r. roku w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.
II.Informacje podstawowe
Zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
 
a) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
b) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy Prawo o ruchu drogowym;
c) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
d) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
e) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;
f) pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 
Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:
1) kierowała nim osoba:
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu labo środka działającego podobnie do alkoholu,
b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,
2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi lub narusza wymagania ochrony środowiska;
Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym.
Na terenie powiatu leszczyńskiego podmiotem odpowiedzialnym za usuwanie pojazdu i umieszczenie go na parkingu strzeżonym jest firma: CIESIÓŁKA AUTO GROUP SP.J. AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 13, 64-100 LESZNO. Parking strzeżony należy do firmy: ZŁOMUJGRATA.PL UL.WSCHODNIA 36A, 64-100 LASOCICE/koło Leszna (przy S5)
 
III. Opłaty
Opłatę nalicza i informuje o jej wysokości podmiot odpowiedzialny za usunięcie i  przechowywanie pojazdów zgodnie z załącznikiem do uchwały nr XXVIII/166/2020

l.p.

Rodzaj pojazdu

Opłata za usunięcie pojazdu z dogi

Opłata z każdą dobę przechowywania pojazdu

Wysokość kosztów w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu – w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia

Wysokość kosztów w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu – w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia        i załadowania pojazdu (koszt obejmuje dojazd, załadunek                i rozładunek)

1.

Rower lub motorower

122 zł

22 zł

61 zł

92 zł

2.

Motocykl

241 zł

30 zł

121 zł

181 zł

3.

Pojazd o d.m.c. do 3,5t

522 zł

43 zł

261 zł

392 zł

4.

Pojazd o d.m.c. powyżej 3,5t do 7,5t

652 zł

56 zł

326 zł

489 zł

5.

Pojazd o d.m.c. 7,5 do 16t

921 zł

82 zł

461 zł

691 zł

6.

Pojazd o d.m.c. powyżej 16t

1359 zł

147 zł

680 zł

1019 zł

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1653 zł

216 zł

827 zł

1240 zł

Wyjaśnienie: d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita.
 
Dowód wpłaty powinien zawierać imię i nazwisko właściciela oraz numer rejestracyjny pojazdu.
 
Opłaty wnosi się w kasie Starostwa Powiatowego w Lesznie, Pl. Kościuszki 4B,
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.00 - 15.00.
lub  na rachunek Starostwa Powiatowego w Lesznie nr konta 10 1560 0013 2537 1022 0694 0001
 
IV. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Ochrony Środowiska i Transportu
Starostwo Powiatowe w Lesznie
Pl. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno

V. Dodatkowe informacje
 
Jeżeli pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w terminie 3 miesięcy od daty wydania dyspozycji jego usunięcia z drogi, przedsiębiorca prowadzący parking powiadamia o tym fakcie starostę, który następnie występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu,
Zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu
-  ust. 10h. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10d i 10i. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta.
- ust. 10i. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 10h.