I. Podstawa prawna
•Art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.)
 
II. Wymagane dokumenty
1.Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
2.Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
3.Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia,
4.Program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw,
5.Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca, określony  w art. 65a ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
6.Zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw,
7.Pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych,
8.Uzgodnienie przebiegu trasy lub miejsca imprezy z Komendantem Powiatowym Policji.
9.W przypadku całkowitego zajęcia jezdni lub wprowadzenia zmian w oznakowaniu konieczne jest przedstawienie do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem na drogach projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi opiniami, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

III. Opłaty
       
Opłata skarbowa za wydanie uprawnienia - 48,00 zł

Opłaty uiszcza  się w kasie Starostwa Powiatowego w Lesznie, Pl. Kościuszki 4B,
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.00 - 15.00.
lub przelewem na rachunek Urzędu Miasta Leszna  nr  26 1020 3088 0000 8302 0005 7513
 
IV.Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni
 
V.Jednostka prowadząca sprawę
Wydział Ochrony Środowiska i Transportu
Starostwo Powiatowe w Lesznie
Pl. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno

VI.Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie,  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Leszczyńskiego.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej

VII.Dodatkowe informacje
1.Zgodnie z art. 65b ust. 2 pkt 1 ustawy organizator imprezy przesyła w terminie określonym w ust. 1 kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego policji,
2.Wniosek należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia,
3.Z opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia zwolnione są: a) jednostki budżetowe, b) jednostki samorządu terytorialnego, c) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członkowie ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,