I.Podstawa prawna
1)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.2009.300.51),
2)Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.),
3)Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916 ze zm.),
4)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377).
 
II.Wymagane dokumenty

1)wniosek o zmianę treści licencji / zezwolenia / zaświadczenia / wykazu pojazdów,
2)w przypadku zwiększenia liczby pojazdów dokumenty potwierdzające posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej zdolności finansowej -  zdolność finansowa nie dotyczy zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.
Wymagana wysokość zabezpieczenia zależy od ilości pojazdów używanych przez przewoźnika (kwota ta jest wskazana normami prawnymi). Podstawową formą poświadczenia zdolności finansowej firmy transportowej jest roczne sprawozdanie finansowe. Dopuszczone są też inne formy takie jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej z jednego banku lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na wymaganą kwotę.
3)w przypadku zmiany pojazdów - wykaz pojazdów (z kserokopiami dowodów rejestracyjnych oraz wskazaniem prawa do dysponowania nimi),
4)w przypadku zmiany członków zarządu spółki - oświadczenie osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową  o niekaralności za naruszenia,
5)w przypadku zmiany członków zarządu spółki - zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego zarządzającego, członków organu zarządu osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną, komandytową o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym,
6)w przypadku zmiany zarządzającego - kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem - w przypadku zmiany zarządzającego, oraz oświadczenie osoby zarządzającej transportem/oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
7)w przypadku zmiany bazy eksploatacyjnej - oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną,
8)w przypadku zmiany kierowców- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku potwierdzające, że wobec odpowiednio przedsiębiorcy osobiście wykonującego  przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, prawomocnie nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
9)dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji, zezwolenia, zaświadczenia,
10)pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta.

III. Opłaty: 

Zezwolenie (licencja)  na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

OPŁATA ZA:

Udzielenie zezwolenia + zgłoszenie jednego lub więcej pojazdów przy pierwszym wniosku o udzielenie zezwolenia

1000 zł +  100 zł za każdy pojazd (10% opłaty)

Za wydanie wypisu na pojazd

 110 zł dodatkowy wypis (11% opłaty)


Licencja w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej   7 nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

OPŁATA ZA:

Udzielenie licencji

2-15 lat

15-30 lat

30-50 lat

320 zł

380 zł

450 zł


Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

OPŁATA ZA:

Udzielenie licencji

2-15 lat

15-30 lat

30-50 lat

800 zł

900 zł

1000 zł


Zaświadczenie na potrzeby własne

OPŁATA ZA:

Zaświadczenie na potrzeby własne

    500 zł

 

Wypis  z zaświadczenia na pojazd zgłoszony we wniosku

    100 zł

 

Zmiana zaświadczeń

      25 zł

Wypis na pojazd zgłoszony we wniosku przy zmianie zaświadczenia

      10 zł

Wypis na pojazd niezgłoszony we wniosku

    100 zł


Opłaty uiszcza się w kasie Starostwa Powiatowego w Lesznie, Pl. Kościuszki 4B,
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.00 - 15.00
lub  na rachunek Starostwa Powiatowego w Lesznie nr 10 1560 0013 2537 1022 0694 0001
 
Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę za pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Lesznie lub przelewem na rachunek Urzędu Miasta Leszna  nr  26 1020 3088 0000 8302 0005 7513

IV. Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni

V. Jednostka prowadząca sprawę
Wydział Ochrony Środowiska i Transportu
Starostwo Powiatowe w Lesznie
Pl. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno
 
VI. Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Leszczyńskiego.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 
VII. Dodatkowe informacje
1)Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
2)Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób - wystawione z datą  nie straszą niż jeden miesiąc przed datą złożenia wniosku.
3)Wygaszenie licencji/zezwolenia w razie zrzeczenia się jej następuje na pisemny wniosek.