Podstawa prawna
-art. 36a ustawy 1 i 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
Wymagane dokumenty
1.Wniosek,
2.4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami , uzgodnieniami , pozwoleniami
sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, o którym mowa w art. 12 ust 7 ustawy Prawo budowlane,
3.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
4.Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ,
5.Decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej jeżeli jest ona wymagana,
6.Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jeżeli jest ona wymagana,
7.W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego,
8.Wykaz działek w przypadku inwestycji liniowej w przypadku braku miejsca w treści wniosku (jako załącznik do niniejszego wniosku),
9.Specjalistyczną opinię , o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane ,
10.Postanowienie o uzgodnieniu , z właściwym organem administracji architektoniczno- budowlanej , projektowanych rozwiązań w zakresie , o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane ,
11.Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
Opłata skarbowa
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Termin załatwienia
Do 65 dni od dnia złożenia wniosku
Tryb odwoławczy
Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Leszczyńskiego.
Sposób załatwienia
W drodze decyzji administracyjnej.
Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Architektury i Budownictwa
Pl. Kościuszki 4b
pokój nr 105
Informacji udziela
Wydział Architektury i Budownictwa
Dostępne druki
-wniosek o pozwolenie na budowę
-oświadczenie