Wnioski o zapewnienie dostępności
Do Starostwa Powiatowego w Lesznie można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.
Kto może złożyć wniosek
Klient w zakresie dostępności Starostwa Powiatowego może:
1)poinformować o braku dostępności;
2)złożyć wniosek o zapewnienie dostępności;
3)złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.
Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, ma charakter wyłącznie informacyjny i może być złożone przez każdego klienta Starostwa Powiatowego.
Wniosek, o którym mowa w pkt 2, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, tj. wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług Starostwa Powiatowego osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
 
Wniosek zawiera:
1)dane kontaktowe wnioskodawcy;
2)wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
3)wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
4)wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
 
Termin realizacji
Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to Starostwo Powiatowe niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Starostwo Powiatowe jest obowiązane zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.
 
Złożenie wniosku
Wniosek można:
1)przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesznie, pl. Kościuszki 4 b, 64-100 Leszno;
2)złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w godzinach urzędowania;
3)przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);
4)przesłać pocztą elektroniczną, na adres e-mail: info@powiat-leszczynski.pl.
Wnioski rozpatrywane są przez Koordynatora ds. dostępności.
 
Tryb odwoławczy
W przypadku gdy Starostwo Powiatowe w Lesznie nie zapewni wnioskodawcy dostępności:
1)w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy), albo
2)w terminie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo
3)z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności
– wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.
Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt 1 lub 2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (dalej „żądanie”)
 
Kto może wystąpić z żądaniem
Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej strony internetowych i aplikacji mobilnych Starostwa lub ich elementów może:
1)poinformować o braku dostępności;
2)złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej;
3)złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.
 
Żądanie zawiera:
1)dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
2)wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Starostwa, które mają być dostępne cyfrowo;
3)wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
4)wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
 
Termin realizacji
 
Starostwo Powiatowe w Lesznie odpowiada na żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Starostwa Powiatowego nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to Starostwo niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Starostwo Powiatowe w Lesznie może odmówić zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem Starostwo Powiatowe w Lesznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.
 
Złożenie żądania
Żądanie można:
1)przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesznie, pl. Kościuszki 4 b, 64-100 Leszno;
2)złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Lesznie godzinach urzędowania;
3)przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);
4)przesłać pocztą elektroniczną, na adres e-mail: info@powiat-leszczynski.pl.
Wnioski rozpatrywane są przez Koordynatora ds. dostępności.
 
Tryb odwoławczy
W przypadku gdy:
1)Starostwo Powiatowe odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Starostwa, wskazanych w żądaniu, albo
2)osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu
– osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia do Starostwa Powiatowego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 
Informacja o braku dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej

Klauzula informacyjna