Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art. 7d pkt 2, art. 28b, art. 28c i art 28e ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Przedmiot koordynacji: sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem koordynacji może być sytuowanie projektowanych sieci na obszarach innych niż ww. lub sytuowanie przyłączy.


Proces koordynacji:

1 . Złożenie przez inwestora lub projektanta wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z propozycją tego sytuowania przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność   z oryginałem przez projektanta.
Do wniosku należy załączyć:
- plan sytuacyjny, o którym mowa wyżej, zawierający metrykę z imieniem i nazwiskiem projektanta oraz podpis (w przypadku składania dokumentów w formie papierowej - min. 2 egzemplarze),
- plik txt ze współrzędnymi punktów załamań projektowanych sieci lub plik w formacie dxf z przebiegiem projektowanych sieci (w przypadku składania wniosku w formie tradycyjnej/papierowej plik należy przesłać na adres: a.jankowska@powiat-leszczynski.pl),
- warunki techniczne wydane przez gestorów sieci, uzgodnienie z zarządcą drogi (dokumenty te usprawnią uzgadnianie i wyeliminują ewentualne wątpliwości).
2 . Ocena dokumentacji pod kątem zgodności z wnioskiem, prawidłowości mapy wykorzystanej do projektowania i czytelności graficznej projektowanych obiektów.
 
3 . Rejestracja wniosku i wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty.
4. Zawiadomienie wnioskodawcy, podmiotów władających sieciami, wójta (burmistrza) i innych podmiotów zainteresowanych rezultatem narady koordynacyjnej o terminie zakończenia narady koordynacyjnej.

5. Utrwalenie rezultatów narady koordynacyjnej w protokole.
6. Zamieszczenie na planie sytuacyjnym adnotacji, że projektowana sieć uzbrojenia terenu była przedmiotem narady koordynacyjnej, sporządzenie odpisów protokołu i przekazanie dokumentacji wynikowej wnioskodawcy.
 

Informacje dodatkowe:

1. Od 1 lutego 2023 roku narady koordynacyjne prowadzi się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Portal Narada Koordynacyjna dostępny pod adresem:
https://leszczynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-koordynatorsut

2. Od dnia 1 lutego 2023 istnieje możliwość złożenia wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w formie elektronicznej - poprzez Portal Projektanta (nadal istnieje możliwość złożenia w formie papierowej).
Portal ten umożliwia załatwienie całej sprawy w formie elektronicznej:
- złożenie wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
- automatyczne wygenerowanie Dokumentu Obliczenia Opłaty (dalej DOO),
- możliwość płatności on-line za tak utworzony DOO,
- możliwość pobrania dokumentacji z narady koordynacyjnej po jej zakończeniu (odpis oraz mapa podpisane cyfrowo).
Portal dostępny jest na stronie:
https://leszczynski.webewid.pl/login/designer-portal.
Uzyskanie dostępu do portalu następuje po wypełnieniu wniosku o założenie konta do Portalu Projektanta (załączony poniżej) i otrzymaniu loginu i hasła.
3. Na stronie www.bip.powiat-leszczynski.pl (w zakładce: Ogłoszenia i prawo>Uzgadnianie projektowanych sieci uzbrojenia terenu) zamieszczany jest wykaz projektowanych sieci na poszczególne narady koordynacyjne oraz inne informacje dotyczące narad.

4. Osoba do kontaktu:
Aleksandra Jankowska
tel. 65 529 68 47
e-mail: a.jankowska@powiat-leszczynski.pl.

Pliki do pobrania:
- wniosek o skoordynowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu. pdf,
- wniosek o skoordynowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu. doc,
- wniosek o założenie konta do Portalu Projektanta lub Portalu Narada Koordynacyjna,
- wykaz spraw na naradę koordynacyjną. pdf - w zakładce: Ogłoszenia i prawo >Uzgadnianie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.