Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art. 7d pkt 2, art. 28b, art. 28c i art 28e ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 t.j.).

Przedmiot koordynacji: sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem koordynacji może być sytuowanie projektowanych sieci na obszarach innych niż ww. lub sytuowanie przyłączy.


Proces koordynacji:

1 . Złożenie wniosku przez inwestora lub projektanta o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z propozycją tego sytuowania przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.
Do wniosku należy załączyć:
- min. 2 egzemplarze planu sytuacyjnego, o którym mowa wyżej, zawierającego metrykę z imieniem i nazwiskiem projektanta oraz podpis,
- w celu usprawnienia koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu prosimy dołączyć plik txt ze współrzędnymi punktów załamań projektowanych sieci lub plik w formacie dxf z przebiegiem projektowanych sieci (pliki można przesłać na adres e-mail:a.jankowska@powiat-leszczynski.pl),

- prosimy również dołączyć warunki techniczne wydane przez gestorów sieci, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego / decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy Prawo budowlane i uzgodnienie z zarządcą drogi (dokumenty te usprawnią uzgadnianie i wyeliminują ewentualne wątpliwości).

2 . Ocena dokumentacji pod kątem zgodności z wnioskiem, prawidłowości mapy wykorzystanej do projektowania i czytelności graficznej projektowanych obiektów.
3 . Rejestracja wniosku i wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty.
4 . Zawiadomienie wnioskodawcy, podmiotów władających sieciami, wójta (burmistrza) i innych podmiotów zainteresowanych rezultatem narady koordynacyjnej o terminie narady, na której zostanie przedłożony plan sytuacyjny z propozycją usytuowania projektowanej sieci do koordynacji (termin narady koordynacyjnej nie później niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z planem sytuacyjnym). Koordynacji podlegać będą projekty, za które uiszczono opłatę i dostarczono dowód wpłaty do dnia narady.
5. Utrwalenie rezultatów narady koordynacyjnej w protokole.
6. Zamieszczenie na planie sytuacyjnym adnotacji, że projektowana sieć uzbrojenia terenu była przedmiotem narady koordynacyjnej oraz sporządzenie odpisów protokołu.

Informacje dodatkowe:

1. Od 1 lutego 2023 roku narady koordynacyjne prowadzi się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Portal Narada Koordynacyjna dostępny pod adresem:
https://leszczynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-koordynatorsut

2. Na stronie www.bip.powiat-leszczynski.pl (w zakładce: Ogłoszenia i prawo> Uzgadnianie projektowanych sieci uzbrojenia terenu) zamieszczany jest wykaz projektowanych sieci na poszczególne narady koordynacyjne oraz inne informacje dot. narad.
3 . Kontakt: 65 529 68 47, e-mail: a.jankowska@powiat-leszczynski.pl

Pliki do pobrania:
- wniosek o skoordynowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu .pdf
- wniosek o skoordynowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu .doc
- wykaz spraw na naradę koordynacyjną .pdf - w zakładce: Ogłoszenia i prawo> Uzgadnianie projektowanych sieci uzbrojenia terenu