Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019 r, poz. 1314)
 
Wymagane dokumenty
- wniosek użytkownika wieczystego (w przypadku prawa współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę)
- odpis zwykły księgi wieczystej
 
Termin i sposób załatwienia
Postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji.

Termin załatwienia – zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego
 
Opłaty
Opłata skarbowa: 10 zł
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowi różnicę wartości prawa własności nieruchomości i wartości prawa użytkowania wieczystego, które w operacie szacunkowym określa rzeczoznawca majątkowy.
Koszty wykonania operatu szacunkowego ponosi Skarb Państwa.
 

Informacja o terminie odbioru dokumentu
pokój nr 205, telefonicznie pod nr 65 526 58 34