Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności(dla osób które nie ukończyły 16 roku życia)

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych1) (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r poz.426 z póź.  zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r poz. 2027 )
i
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2020 r poz. 534)
3.Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r., Nr 17 poz. 162, ze zm.).
4.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z póź. zm.)
5.Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 ze zm.)

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (druk nr 1),
2.Zaświadczenie lekarskie (druk nr 2), zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku
3.Inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności. Do zespołu składa się kopie (oryginały do wglądu)  dokumentacji medycznej np. historie choroby z por. specjalistycznych, zaświadczenia i opinie lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, wyniki testów  i opinie psychologiczne, itp.
4.Jeżeli dziecko nie może uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo należy to potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem lekarskim (druk nr 3).

Opłaty:
Od złożonych dokumentów oraz wydanego orzeczenia o niepełnosprawności nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności wnosi się do wojewódzkiego zespołu w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia za pośrednictwem powiatowego zespołu.

Opis procedury:
Mieszkańcy powiatu leszczyńskiego składają wnioski
o wydanie orzeczenia  o niepełnosprawności
w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Lesznie, Pl. Kościuszki 4 B, pokój 15.
W poniedziałki w godzinach: od 8.00 do 16.00.
Od wtorku do piątku w godzinach: od 7.00 do 15.00

Przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna zostaje poddana weryfikacji przez lekarza członka zespołu i jeżeli wymaga uzupełnienia to osoba zainteresowana jest zawiadamiana o konieczności jej uzupełnienia. Nieuzupełnienie jej w określonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Zawiadomienie o terminie rozpatrzenia wniosku jest doręczane przedstawicielowi ustawowemu dziecka nie później niż 7 dni przed jego rozpatrzeniem na posiedzeniu składu orzekającego.
Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli maja naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.
Orzeczenie o niepełnosprawności doręcza się na piśmie przedstawicielowi ustawowemu nie później niż w terminie 14 dni od dnia posiedzenia w sprawie wydania orzeczenia. Odwołanie od wydanej decyzji można wnieść  w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności do wojewódzkiego zespołu, za pośrednictwem powiatowego zespołu, który orzeczenie wydał.
Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.

Uwagi:
•W przypadku, kiedy  orzeczenie jest ważne, a konieczne jest ustalenie jedynie wskazania w orzeczeniu do karty parkingowej stanowiącego podstawę do ubiegania się  o wydanie karty parkingowej na podstawie art. 8 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.) należy złożyć oświadczenie o celu złożenia wniosku.
(druk nr 4).
•Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.
•W przypadku zmiany stanu zdrowia osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności może wystąpić w z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.