Uwierzytelnienie dokumentów powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych

Podstawa prawna

Art. 12b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz 520) zwanej dalej "pgik".
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyrfyzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 914).

Wymagane dokumenty

Wniosek o uwierzytlenienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych.

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy pgik pn. "Wysokość stawek podstawowych w odniesienu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty", tabela nr 16, poz. 3 i 4 opłata za uwierzytelnienie dokumentów wynosi 50 zł za dokument oraz 5 zł za każdą kolejną jego kopię.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Po przyjęciu dokumentacji do zasobu oraz złożeniu wniosku o uwierzytelnienie dokumentów są one niezwłocznie opatrywane stosowną klauzulą.

Informacja o przyjęciu do zasobu lub wyniku przeprowadzonej kontroli

Pokój nr 5, telefonicznie pod numerem 65 526 58 32
Wykonawcy posiadający konto w WebEWID, po zalogowaniu mogą sprawdzić status pracy geodezyjnej w Ewidencji Kontrolnej Sprawy.

Dostępne druki

Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych.