Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uznaje celowość realizacji zadania pn. XVIII Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) dla Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna”, z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688).