Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Jedna z wprowadzonych zmian dotyczy poszerzenia kręgu beneficjentów mogących skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej o osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących ww. działalność traktowana jest jako pomoc de minimis.

By uzyskać nieodpłatną pomoc prawną przedsiębiorca ubiegający się o pomoc winien przesłać na adres e-mail:  starostwo@powiat-leszczynski.pl niżej wymienione dokumenty:

1) Wypełnione oświadczenie dotyczące pomocy de minimis – załącznik nr 1

2) Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik nr 2

oraz nr telefonu do kontaktu.

Po otrzymaniu ww. dokumentów, pracownik Starostwa Powiatowego w Lesznie skontaktuje się telefonicznie w celu umówienia terminu pomocy prawnej, po udzieleniu której Starostwo Powiatowe wyda zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. 65 529 68 01.