Uchwała Nr XXX/246/10 w sprawie uchwalenia "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leszczyńskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016


Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), Starosta Leszczyński podaje do publicznej informacji projekt „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leszczyńskiego na lata 2009-12 z perspektywą na lata 2013- 2016”.
W ten sposób Starosta Leszczyński zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie powyższego dokumentu.
Z projektem „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leszczyńskiego na lata 2009-12 z perspektywą do roku 2016” można zapoznać się w załączniku do niniejszego ogłoszenia, jak również w siedzibie Starostwa Powiatowego ul. Plac Kościuszki 4B, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pokój nr 2 – parter).
Wszelkie uwagi oraz wnioski proszę składać w terminie 21 dni od ogłoszenia pisemnie lub osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Lesznie. Plac Kościuszki 4B, pok. 2 tel. (65) 529 68 32, w godzinach pracy Urzędu bądź pocztą elektroniczną na adres :ochrona@powiat-leszczynski.pl.