Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Leszno; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie przekazania dotacji celowej

Sprawozdanie nr 1 Starosty Leszczyńskiego z dnia 24 lutego 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za rok 2010r

Uchwała nr IV/59/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu leszczyńskiego

Uchwała nr IV/65/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów

Uchwała nr 19/2011 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia

Porozumienie nr 2 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. St. Grochowiaka w Lesznie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu leszczyńskiego

Uchwała nr VII/94/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 września 2011r. w sprawie trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań

Uchwała nr VII/96/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów

Porozumienie Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 czerwca 2011r. o współdziałaniu w zakresie prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Henrykowie zawarte pomiędzy: Gminą Święciechowa reprezentowaną przez Pana Marka Lorycha – Wójta Gminy Święciechowa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Bożeny Wilczyńskiej a Powiatem Leszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: Pan Krzysztof Benedykt Piwoński - Starosta Leszczyński, Pan Jarosław Wawrzyniak –Wicestarosta Leszczyński przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pana Marcina Wydmuch

Porozumienie Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 30 czerwca 2011r. o wspóldziałaniu w zakresie prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Drobninie, Pawlowicach i Garzynie

Porozumienie Zarządu Powiatu Gostyńskiego; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 5 maja 2011r. w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

Porozumienie nr 11/11 Powiatu Leszczyńskiego z dnia 9 maja 2011r. w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

Porozumienie Powiatu Leszczyńskiego; Prezydenta Miasta Leszno z dnia 20 maja 2011r. w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego z dnia 3 października 2011r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego "modernizacji ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Włoszakowice dla obrębu Grotniki"

Uchwała nr VIII/103/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie powiatu leszczyńskiego

Uchwała nr VIII/106/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/94/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 września 2011 w sprawie trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań

Uchwała nr VIII/109/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała nr IX/118/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania

Porozumienie nr 3 Prezydenta Miasta Leszno; Starosty Leszczyńskiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie objęcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną dzieci i młodzież niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lesznie

Uchwała nr X/121/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/103/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 października 2011 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie powiatu leszczyńskiego

Uchwała nr X/125/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na rok 2012

Porozumienie Wójta Gminy Lipno; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 czerwca 2011r. o współdziałaniu w zakresie prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Lipnie

Porozumienie Wójta Gminy Wijewo; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 czerwca 2011r. o współdziałaniu w zakresie prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Wijewie i Brennie