Starostwo Powiatowe w Lesznie
64-100 Leszno, Pl. Kościuszki 4B

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) ogłasza z dniem 17 lutego 2023 r. otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: ds. ochrony środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska i Transportu.

I.Wymagania.
1.Wymagania niezbędne:
1)obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ustawy
o pracownikach  samorządowych,
2)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)nieposzlakowana opinia,
4)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)wykształcenie wyższe,
6)minimum 4-letni staż pracy.

2.Wymagania dodatkowe:  
1)doświadczenie w administracji publicznej,
2)znajomość ustaw: Kodeks postępowania  administracyjnego, o samorządzie powiatowym, o   pracownikach samorządowych, Prawo  ochrony środowiska, udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w  ochronie  środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko, o ochronie przyrody, o odpadach, o lasach, o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, o rybactwie śródlądowym,
3)umiejętność pisania pism urzędowych oraz decyzji administracyjnych,
4)wysoki poziom umiejętności związanych z komunikacją interpersonalną,
5)dobra organizacja pracy,
6)umiejętność radzenia sobie ze stresem,
7)umiejętność obsługi komputera, pakietu Office i urządzeń biurowych.
 
II.Zakresy zadań wykonywanych na stanowiskach m.in.:
1.Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo  o odpadach:
1)przygotowywanie zezwoleń na zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów oraz ustanowienie zabezpieczenia roszczeń, 
2)zatwierdzanie instrukcji  eksploatacji składowisk odpadów.

2.Realizacja zadań wynikających  z ustawy Prawo ochrony środowiska:
1)prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
2)przygotowywanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów lub pozwoleń na wytwarzanie odpadów rozszerzonych o zbieranie i przetwarzanie odpadów,
3)prowadzenie spraw związanych z dochodami i wydatkami budżetowymi w zakresie ochrony środowiska,
4)przygotowywanie pozwoleń zintegrowanych, przeprowadzanie przeglądu przedmiotowych pozwoleń oraz kontrolowanie ich dostosowania do Konkluzji BAT,
5)przeprowadzanie warsztatów ekologicznych oraz zajęć edukacyjnych w ramach akcji „Zielona Szkoła”.

3.Realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach:
1)przygotowywanie porozumień z nadleśnictwami w zakresie nadzoru nad lasami  nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
2)przygotowywanie dokumentacji do opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu,
3)przygotowywanie zatwierdzeń uproszczonych planów urządzenia lasów,
4)przygotowywanie decyzje na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacja stanu lasu,
5)przygotowywanie decyzji w zakresie zmiany lasu na użytek rolny,
6)przygotowywanie zaświadczeń czy działka ewidencyjna objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacja stanu lasu.

4.Realizacja zadań wynikających  z ustawy o  przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia:
1)przygotowywanie kwartalnych zapotrzebowań na środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
2)ustalanie i zlecanie comiesięcznej wypłaty ekwiwalentu za wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

5.Realizacja zadań wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym:
1)prowadzenie spraw związanych z wydawaniem kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
2)przygotowywanie decyzji zezwalających na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi wód płynących nie zaliczanych do śródlądowych wód żeglugowych,
3)rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb poprzez System REJA24,
4)prowadzenie rejestru strażników Społecznej Straży Rybackiej.

III.Wymagane dokumenty:
1.Własnoręcznie podpisane przez kandydata:
a)list motywacyjny,
b)wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
c)oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną RODO,
d)oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie wymienione w pkt. 1. ppkt. 5 – kserokopie (kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
f)dokumenty potwierdzające staż pracy wymieniony w pkt. 1 ppkt 6 – kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów (kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) lub oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu
w przypadku trwającego zatrudnienia.

IV.Warunki pracy na danym stanowisku:
1.Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Lesznie, Pl. Kościuszki 4B,  64-100 Leszno.
2.Rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze.
3.Wymiar czasu pracy: w pełnym wymiarze czasu pracy.
4.Data rozpoczęcia pracy: marzec 2023 r.

V. Dokumenty należy składać w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym
w Lesznie lub przesłać w terminie do dnia 27 lutego  2023 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesłanych pocztą) na adres:
STAROSTWO POWIATOWE
W LESZNIE
Plac Kościuszki 4 budynek B
64-100 Leszno

z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia na stanowisko: ds. ochrony środowiska
w Wydziale Ochrony Środowiska i Transportu.

Administratorem danych osobowych jest Starosta Leszczyński z siedzibą w Lesznie,
przy pl. Kościuszki 4B. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiat-leszczynski.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat-leszczynski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie, Pl. Kościuszki 4B.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lesznie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lesznie był wyższy niż 6%.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne  i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji oraz kandydatów, którzy nie spełnili wymagań niezbędnych
i nie zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji przechowuje się w komórce merytorycznej, tj. biurze kadr do momentu przekazania ich do archiwum zakładowego,
w którym ww. dokumenty przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Starosta
Jarosław  Wawrzyniak
 

Leszno, dnia 17 lutego 2023 r.