OBWIESZCZENIE STAROSTY LESZCZYŃSKIEGO z dnia 25.11.2009 r.

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2009


OBWIESZCZENIE STAROSTY LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 25.11.2009Zgodnie z art. 11 d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 721, z późn. zm.), oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.)


Zawiadamiam

że zostało wszczęte w dniu 04.11.2009r. na wniosek Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ronda w miejscowości Bukówiec Górny gm. Włoszakowice. Budowa ronda jest kontynuacją inwestycji drogowej pod nazwą ”Przebudowa drogi gminnej nr 712640 P ( ul. J. Wańskiego) wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym ”w miejscowości Bukówiec Górny i obejmuje swym zakresem następujące nieruchomości :

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości objętych wnioskiem:
1) 599/2, arkusz mapy 7, obręb Bukówiec Górny
2) 1103/1, arkusz mapy 3, obręb Bukówiec Górny
3) 1103/3 arkusz mapy 3, obręb Bukówiec Górny
4) 600/8, arkusz mapy 7, obręb Bukówiec Górny
5) 1104 arkusz mapy 3, obręb Bukówiec Górny

2. Oznaczenie nieruchomości wg projektu podziału i według katastru nieruchomości
działek przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej:
1) 599/4, arkusz mapy 7, obręb Bukówiec Górny
2) 1103/18, arkusz mapy 3, obręb Bukówiec Górny
3) 1103/16, arkusz mapy 3, obręb Bukówiec Górny
4) 600/17, arkusz mapy 7, obręb Bukówiec Górny
5) 1104/1, arkusz mapy 3, obręb Bukówiec Górny


W związku z powyższym informuje się strony, iż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lesznie, Plac Kościuszki 4 w godzinach urzędowania(tel. 65 5296827)

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
STAROSTA LESZCZYŃSKIInformacje powiązane: