Uchwała nr XVIII/111/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Aneks nr 1/2019 Zarządu Powiatu Gostyńskiego; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 listopada 2019 r. zmiany w treści porozumienia Nr 2.2019 z dnia 22 lipca 2019 roku

Aneks nr 1/2019 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego; Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 29 listopada 2019 r. zmiana porozumienia Nr 3.2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku

Uchwała nr 107/2019 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Uchwała nr XV/87/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XLVII/314/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 4804P (ul. Poniatowskiego) oraz drogi powiatowej nr 4805P (ul. Kościuszki) w m. Rydzyna

Uchwała nr XVII/109/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy finansowej dla uzdolnionych studentów.

Uchwała nr XVII/108/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia formy, warunków i zakresu realizacji Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu leszczyńskiego.

Uchwała nr XVI/97/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.

Uchwała nr XVI/99/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Uchwała nr XV/90/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/177/09 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Uchwała nr XV/91/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Ogłoszenie nr 15/19 Starosty Leszczyńskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowanego w ramach modernizacji tej ewidencji dla obrębów Goniembice, Górka Duchowna, Klonówiec, Koronowo, Lipno, Mórkowo, Radomicko, Ratowice, Smyczyna, Sulejewo, Targowisko, Wilkowice, Wyciążkowo, Żakowo, gmina Lipno.

Uchwała nr 78/2019 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Porozumienie nr 2.2019 Zarządu Powiatu Gostyńskiego; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie finansowania w 2019 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Gostyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Porozumienie nr 1.2019 Prezydenta Miasta Leszno; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie w sprawie finansowania w 2019 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Miasta Leszno w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr XIV/81/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Uchwała nr XII/74/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Uchwała nr X/66/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXXIII/238/2017 RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 R. dotyczącej zaliczenia po utracie kategorii drogi gminnej nr 712848P (granica miasta Leszna – granica gminy Święciechowa) do kategorii drogi powiatowej nr 6296P

Uchwała nr XIII/79/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Uchwała nr XII/75/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Leszczyńskiego, od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała nr XI/72/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Uchwała nr X/65/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Ogłoszenie nr 11/19 Starosty Leszczyńskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków opracowanego w ramach modernizacji tej ewidencji dla obrębu Włoszakowice, gmina Włoszakowice.

Uchwała nr IX/60/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Uchwała nr IX/58/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Leszczyński oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Uchwała nr IX/57/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu Powiatu Leszczyńskiego spółkom wodnym lub ich związkom, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

Uchwała nr 42/2019 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Sprawozdanie nr 1 Starosty Leszczyńskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. STAROSTY LESZCZYŃSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU MIASTA LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO ZA 2018 ROK

Uchwała nr VII/50/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Uchwała nr VI/38/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Uchwała nr 31/2019 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Uchwała nr III/25/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Porozumienie nr WS.031.1.2019 Prezydenta Miasta Leszna; Starosty Leszczyńskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. zawarte na podstawie art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 ze zmianami)

Uchwała nr VI/36/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Leszczyńskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

Uchwała nr IV/32/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Uchwała nr 18/2018 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Porozumienie nr 2/2019 Prezydenta Miasta Leszna; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie podpisania porozumienia z Miastem Leszno dotyczącego organizacji Mistrzostw Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

Uchwała nr III/29/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Uchwała nr III/26/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok