Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik: Małgorzata Łukaszewska
Geodeta Powiatowy, z-ca naczelnika: Piotr Mańkowski

Adres:
Starostwo Powiatowe
Al. Jana Pawła II 23
64-100 Leszno
e-mail:
wnioski@powiat-leszczynski.pl (wnioski do Biura Obsługi Klienta)
              sp.geo@powiat-leszczynski.pl (pozostałe wnioski)

Rezerwacja wizyty w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

fax.:
            65 526 58 33
tel.:
            65 529 68 49 - Biuro Obsługi Klienta
            65 529 68 43 - Biuro Obsługi Klienta
            65 526 58 31 - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
            65 526 58 32 - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
                                       (weryfiakcja przekazanych wyników prac geodezyjnych)
            65 529 68 45 - Ewidencja Gruntów i Budynków (zmiany dot. gminy Rydzyna,
                                       Święciechowa, Wijewo)
            65 529 68 46 - Ewidencja Gruntów i Budynków (zmiany dot. gminy Krzemieniewo,
                                       Lipno, Osieczna, Włoszakowice)
            65 529 68 50 - Aktualizacja mapy ewidencyjnej
            65 526 58 30 - Aktualizacja mapy ewidencyjnej
            65 529 68 55 - Aktualizacja mapy zasadniczej
            65 529 68 47 - Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
            65 529 68 44 - Gospodarka Nieruchomościami (odszkodowania, wywłaszczenia,
                                       zwroty nieruchomości, gospodarka nieruchomościami powiatu)
            65 526 58 34 - Gospodarka Nieruchomościami (gospodarka nieruchomościami
                                       Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste)
            65 526 58 35 - Gospodarka Nieruchomościami (gospodarka nieruchomościami
                                       Skarbu Państwa, obrót nieruchomościami)

Podstawowe zadania wydziału zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym

Kasa czynna
- poniedziałek:      8:00-15:30
- wtorek-piątek:     7:00-14:30

PODSTAWA UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH DANE OSOBOWE

Biuro Obsługi Klienta

1) Wypis i wyrys

2) Wypis z rejestru gruntów

3) Pozostałe wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego

4) Zamówienia na mapy

5) Udostępnianie danych z EGiB komornikom sądowym

6) Udostępnianie danych i informacji do sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości

7) Zamówienia na materiały powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

1) Przygotowanie dokumentacji technicznej powstałej w wyniku pracy geodezyjnej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

2) Przyjęcie dokumentacji technicznej powstałej w wyniku pracy geodezyjnej do
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego


3) Uwierzytelnienie dokumentów powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych

4) Zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych

Ewidencja Gruntów i Budynków

1) Sporządzenie zaświadczeń o istnieniu gospodarstw rolnych do KRUS-u,
ZUS-u- załatwianie spraw rentowych


2) Wniosek o aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków

Aktualizacja mapy ewidencyjnej

1) Wniosek o aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków

2) Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Aktualizacja mapy zasadniczej

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

1) Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wykaz projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Gospodarka nieruchomościami

1) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości


2) Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika
wieczystego


3) 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej


4) Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

5) Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

6) Udzielenie bonifikaty 50% od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

7) Udzielenie bonifikaty 99% od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

8) Odszkodowanie za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne

9) Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

10) Zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości

11) Zwrot wywłaszczonej nieruchomości