Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022.479 ze zm.);
3. Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2023.590 ze zm).

Przedmiot wniosku:
Informacje na temat występowania podmiotu ewidencyjnego w bazie ewidencji gruntów i budynków.
W przyapdku występowania, informacje o posiadanych gruntach i numerze księgi wieczystej.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek na formularzu P i P2;
2. Wniosek o założenie konta w serwisie Web-EWID Portal Komornika

Kto może wystapić z wnioskiem:
Komornik sądowy.

Sposób składania wniosku:
1. Bezpośrednio w siedzibie wydziału przy Al. Jana Pawła II 23, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Klienta);
2. Poprzez przesłanie wniosku przesyłką pocztową na adres: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 23, 64-100 Leszno,
3. Poprzez platformę teleinformatyczną ePUAP;
4. Na skrzynkę elektroniczną wydziału wnioski@powiat-leszczynski.pl (wniosek winien być wówczas podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
5. Przez dedykowany portal do obsługi wniosków - Portal Komornika
https://leszczynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-komornika

Opłaty:
12,68 zł za podmiot - osobę lub jednostkę organizacyjną na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Sposób dokonania opłaty:
1. Bezpośrednio w kasie wydziału przy Al. Jana Pawła II 23, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Klienta) - płatność gotówką lub kartą;
Kasa czynna: poniedziałek 8.00-15.30
                       wtorek-piątek 7.00-14.30
2. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego - dane do przelewu znajdują się na otrzymanym po złożeniu wniosku Dokumencie Obliczenia Opłaty. Po dokonaniu opłaty należy przesłać potwierdzenie wykonania przelewu;
3. Płatność on-line - w przypadku składania wniosku przez Portal Komornika.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. Przyjęcie, wniosku, zarejestrowanie i wydanie loginu i hasła do indywidualnego konta na Portalu Komornika (czynność jednorazowa);
2. Zalogowanie się w Portalu Komornika (https://leszczynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-komornika);
3. Uzyskanie informacji czy dana osoba występuje w bazie EGiB:
a) w przypadku informacji negatywnej - sprawa zakończona;
b) w przypadku informacji pozytywnej:
- uzupełnienie formularza w Portalu,
- sporządzenie dokumentu obliczenia opłaty,
- dokonanie zapłaty,
- uzyskanie informacji.
4. Isnieje również możliwość złożenia tradycyjnego wniosku P i P2 w sposób opisany w punktach 1-4 w akapicie "Sposób składania wniosku".
Termin załatwienia: do 7 dni.

Informacja o terminie odbioru dokumentu
Pokój 1, telefonicznie pod numerem 65 529 68 43, 65 529 68 49.

Informacja techniczna dotycząca obsługi Portalu Komornika:
Pokój nr 305, telefonicznie pod numerem 65 529 68 48.

Dostępne druki
- Formularz P i P2
- Obowiązek informacyjny według Rozporządzenia Partamentu Europejskiego i Rady (UE)
- Wniosek o założenie konta w Portalu Komornika