KOMUNIKAT

W związku z utworzeniem  z dniem 24 stycznia 2018 r. rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.), podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu odpadów zobowiązane są uzyskać wpis do przedmiotowego rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru obowiązane są  do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od daty utworzenia rejestru (art. 234 ust. 2 ustawy o odpadach).

Zezwolenie na transport odpadów

Podstawa prawna:
Art. 28  ust.  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) w związku z art. 233 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zmianami)

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek zawierający dane określone w  art. 28 ust. 4 ustawy z dnia
    27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243)
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Opłata skarbowa:
Opłata za zezwolenie – 616,00 zł
płatne na rachunek Urzędu Miasta Leszna
PKO BP S.A. I/O Leszno 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie

Termin załatwienia sprawy:
Do dwóch miesięcy

UWAGA!
Transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) na postawie dotychczasowych przepisów
 – do czasu utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty,
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zmianami) – zgodnie z art. 233  ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.