Zgodnie z  art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020  r. poz. 920 ) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:

1)  stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu;

2)  wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego
     przewodniczącego;
3)  powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu,
     będącego głównym księgowym budżetu powiatu;
4)  stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie
     sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej;
5)  uchwalanie budżetu powiatu;
6)  rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie
     uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu
     z tego tytułu;
7)  podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat
    w granicach określonych ustawami;
8)  podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
     a)  zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
          wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy
          niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie
          stanowią inaczej; uchwała rady powiatu jest wymagana również
          w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony
          do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem
          jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd
          może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu,
     b)  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania 
          i wykupu,
     c)  zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, 
          o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
          o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.),,
     d)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów 
          krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz
          maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez
          zarząd w roku budżetowym,
     e)  zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów
          o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez
          radę,
     f)   tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń,
          fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania 
          z nich,
     g)  tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania 
          i występowania z nich oraz o   kreślania zasad wnoszenia
          wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów
          i akcji,
     h)  współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane
          jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
     i)   tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych
          oraz wyposażania ich w majątek;
8a) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji
     rządowej  oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych,
     o których mowa w art. 5;
9) określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie
    zaciągać zobowiązania;
9a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi
    innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń
    społeczności lokalnych;
9b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz
    ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;
9c) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz
     aktywizacji lokalnego rynku pracy;
9ca)(1) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach
    o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
9d) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego
     i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu;
10) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu;
10a)podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów
     dla uczniów i studentów;
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do
     kompetencji rady powiatu.