Przygotowanie kopii materiałów zasobu na potrzeby realizacji zgłoszonych prac geodezyjnych

Podstawa prawna

Art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520) zwanej dalej "pgik".

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie pracy geodezyjnej.

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy pgik pn. "Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty", zostanie naliczona opłata za kopie materiałów zasobu według uzgodnionej listy materiałów do zgłoszonej pracy geodezyjnej.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Organ w terminie 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia pracy geodezyjnej uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie.

Informacja o terminie odbioru dokumentu

Pokój nr 6, telefonicznie pod numerem 65 526 58 31
Wykonawcy posiadający konto w WebEWID, po zalogowaniu mogą sprawdzić status pracy geodezyjnej w Ewidencji Kontrolnej Sprawy.

Dostępne druki

-