Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uznaje celowość realizacji zadania pn. Konno przez Powiat Leszczyński wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 5.500,00 zł (słownie:pięć tysięcy pięćset złotych zł 00/100) dla Klubu Jeździeckiego KALUMET, z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688).