Informacja o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m


Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2020 roku  wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Obowiązkowi rejestracji podlega:
1.jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
2.jednostka pływająca używana do połowów rybackich;
3.jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:
1.jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
2.jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
3.deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.
Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – określa wysokość opłat za rozpatrzenie wniosku o:
1.rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego;
2.zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego;
3.wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego;
4.wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
Za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w pkt 1–3, pobiera się opłatę w wysokości 80 zł.
|a rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w pkt 4, pobiera się opłatę w wysokości 15 zł.

Za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, pobiera się opłatę w wysokości 60 zł.
Opłatę należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Lesznie
10 1560 0013 2537 1022 0694 0001
Rejestracji jednostki pływającej dokonuje się na podstawie:

1.dowodu własności, którym może być w szczególności:
a) faktura VAT,
b) umowa sprzedaży, zamiany, darowizny,
c) prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające oprawie własności,
d) w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego;

2. wniosku o rejestrację zawierającego następujące informacje:
a) o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze, jeżeli nie jest nim właściciel:
– imię i nazwisko albo nazwę,
– PESEL albo datę i wskazanie miejsca urodzenia, jeżeli numer PESEL nie został nadany - w przypadku osób fizycznych,
– NIP w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo inny odpowiedni identyfikator - w przypadku podmiotów zagranicznych,
– adres zamieszkania albo adres siedziby,
– adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskie,
b) o rejestracji w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana:
– wskazanie organu poprzedniej rejestracji,
– numer rejestracyjny,
– datę rejestracji i wykreślenia z rejestru,
c) o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI), jeżeli został nadany,
d) o zamiarze eksploatowania jednostki pływającej na wodach: morskich albo śródlądowych, albo morskich i śródlądowych,
e) o zamiarze używania jednostki pływającej do celów rekreacyjnych lub komercyjnych,
f) o zamiarze używania jednostki pływającej do:
– amatorskiego połowu ryb,
– połowów rybackich,
– rybołówstwa rekreacyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim,
g) o nazwie jednostki pływającej, o ile została nadana przez właściciela,
h) o porcie macierzystym jednostki pływającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
i) o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy,
j) o marce i modelu lub typie jednostki pływającej,
k) o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej,
l) o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej,
m) o roku budowy i producencie jednostki pływającej,
n) o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI, jeżeli zostały nadane,
o) o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,
p) o dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali, jeżeli zostały określone w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot;

3.dokumentów lub materiałów potwierdzających informacje, o których mowa w pkt 2 lit. a–c oraz i–p;

4.dowodu wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Do wniosku o rejestrację dołącza się dokumenty i materiały, o których mowa w pkt 1 i 3, a także dokument zawierający zgodę właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez armatora, deklarację zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika, jeżeli były wydane.

Wniosek o rejestrację może zawierać dodatkowe informacje podane w celu zwiększenia skuteczności prowadzenia działań ratowniczych lub przeciwdziałania kradzieży, w szczególności:
1.dane osób, z którymi należy się kontaktować w razie prowadzenia działań ratowniczych;
2.kolor lub znaki charakterystyczne na kadłubie lub żaglach;
3.następujące dane dotyczące silnika zaburtowego: producent, typ silnika, moc w kW oraz numer silnika.
Wniosek o rejestrację składa się w postaci papierowej do organu rejestrującego osobiście albo przez przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika lub przekazuje się do organu rejestrującego w postaci elektronicznej – system REJA24 ( konto interesanta).

Wniosek  można złożyć w dowolnie wybranym organie rejestrującym.
W przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek o rejestrację w postaci elektronicznej, a posiada wymagane załączniki w oryginale wyłącznie w postaci papierowej, dokumenty te mogą być dołączone do wniosku w postaci odwzorowania cyfrowego, a ich oryginały należy okazać organowi rejestrującemu przed odbiorem dokumentu rejestracyjnego.
Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:
1.wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. –przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 01.08.2021r.
2.wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. –przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy tj. 01.02.2022r.
3.wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. –przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy tj. 01.02.2023r.
Właściciel jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która podlega obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego (art. 28 ust. 2).

Więcej informacji dostępne na stronie Urzędu Morskiego w Szczecinie w zakładce Reja 24.