Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lesznie

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XII/83/07Rady Powiatu Leszczyńskiegoz dnia 28 grudnia 2007 r.w sprawie budżetu na rok 2008

Uchwała Nr XII/83/07 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008Uchwała Nr XII/83/07
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu na rok 2008

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8lit.d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 20.876.696 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 20.862.245 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 14.451 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 704.000 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 54.863 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 21.276.696 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 18.637.696 zł., w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.741.192 zł,
b) dotacje 1.075.391 zł,
c) wydatki na obsługę długu 178.000 zł,
d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 0 zł.
2) wydatki majątkowe w 2008 r. określone w załączniku nr 11 w wysokości 2.639.000 zł.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 704.000 zł. i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000 zł., określa załącznik Nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 54.863 zł. określa załącznik Nr 4;
4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 2010 określa załącznik Nr 5.

§ 3.
1. Deficyt budżetu w kwocie 400.000 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu termomodetnizacyjnego w kwocie 400.000 zł.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.
§ 4.
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 200.000 zł;
2) celowe w wysokości 530.000 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000 zł,
b) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 525.000 zł.
§ 5.
Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik Nr 7.

§ 6.

Dotacje inne niż określone w § 5, przekazywane na podstawie odrębnych ustaw, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, określa załącznik Nr 8.
§ 7.
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 140.000 zł;
2) wydatki 175.240 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody 425.000 zł;
2) wydatki 562.000 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 8.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.431.450 zł. z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 400.000 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 531.450 zł.


§ 9.
Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 10.
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w tym również zmian wynagrodzeń osobowych i wydatków majątkowych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej;
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11.

Ustala się kwotę 1.000.000 zł., do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.Przewodniczący Rady

/-/ Halina FlorekInformacje powiązane:

Załączniki

zal.11.pdf (75.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal.10.pdf (76.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal.9.pdf (66.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal.8.pdf (77kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal.7.pdf (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal.6.pdf (50.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal.5.pdf (57.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal.4.pdf (70.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal.3wydatki.pdf (77kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal.3dochody.pdf (79.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal.3a.pdf (51.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal.2.pdf (122.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal.1.pdf (100.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uzasadnienie.pdf (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala.pdf (57.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:admin Maciej
Data wprowadzenia:2008-02-07 00:00:00
Opublikował:admin Maciej
Data publikacji:2008-02-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:(brak danych)
Ilość wyświetleń:1637

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij