Uchwała Nr XII/83/07 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008Uchwała Nr XII/83/07
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu na rok 2008

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8lit.d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 20.876.696 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 20.862.245 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 14.451 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 704.000 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 54.863 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 21.276.696 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 18.637.696 zł., w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.741.192 zł,
b) dotacje 1.075.391 zł,
c) wydatki na obsługę długu 178.000 zł,
d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 0 zł.
2) wydatki majątkowe w 2008 r. określone w załączniku nr 11 w wysokości 2.639.000 zł.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 704.000 zł. i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000 zł., określa załącznik Nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 54.863 zł. określa załącznik Nr 4;
4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 2010 określa załącznik Nr 5.

§ 3.
1. Deficyt budżetu w kwocie 400.000 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu termomodetnizacyjnego w kwocie 400.000 zł.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.
§ 4.
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 200.000 zł;
2) celowe w wysokości 530.000 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000 zł,
b) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 525.000 zł.
§ 5.
Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik Nr 7.

§ 6.

Dotacje inne niż określone w § 5, przekazywane na podstawie odrębnych ustaw, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, określa załącznik Nr 8.
§ 7.
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 140.000 zł;
2) wydatki 175.240 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody 425.000 zł;
2) wydatki 562.000 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 8.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.431.450 zł. z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 400.000 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 531.450 zł.


§ 9.
Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 10.
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w tym również zmian wynagrodzeń osobowych i wydatków majątkowych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej;
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11.

Ustala się kwotę 1.000.000 zł., do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.Przewodniczący Rady

/-/ Halina FlorekInformacje powiązane: