Wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Podstawa prawna
•ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm. )
•rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1100)

Wymagane dokumenty
•Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (druk nr 1)
•orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydane na podstawie odrębnych przepisów
•dokumenty medyczne oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień

Opis procedury
Mieszkańcy powiatu leszczyńskiego składają wnioski
o wydanie orzeczenia  o niepełnosprawności
w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Lesznie, Pl. Kościuszki 4 B, pokój 15.
W poniedziałki w godzinach: od 8.00 do 16.00.
Od wtorku do piątku w godzinach: od 7.00 do 15.00

Opłaty
Od złożonych dokumentów oraz wydanego orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy
Wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień następuje nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Dodatkowe informacje
Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień powinien zawierać:
•imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
•datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej,
•adres zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej,
•numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zainteresowanej,
•określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia,
•oświadczenie osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego o prawdziwości danych zawartych we wniosku, podpis osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego.
Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień zespół orzekający wydaje osobie, która ukończyła 16 rok życia i posiada jedno z następujących orzeczeń:
•ważne orzeczenie lekarza orzecznika zakładu ubezpieczeń społecznych o:
1.całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
2.całkowitej niezdolności do pracy
3.częściowej niezdolności do pracy
•ważne orzeczenie organu rentowego ( ZUS, MSWiA, MON) wydane przed dniem  1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów
•ważne, wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.
Do czasu wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy może wycofać wniosek o wydanie orzeczenia. Wycofanie wniosku nie wymaga uzasadnienia.
Od orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień nie służy odwołanie.
Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień może odebrać wnioskodawca lub osoba przez niego pisemnie upoważniona (druk nr 2).