Zarząd Powiatu Leszczyńskiego stosownie do Uchwały Nr XXXIV/285/10 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 października 2010 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  przedstawia do konsultacji  projekt Uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego  na 2019 rok.

Uwagi oraz wnioski do projektu Uchwały wnoszone są przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu w tym także przez ich pełnomocników wyłącznie w formie pisemnej w okresie od 21.09.2018 r. do 27.09.2018 r. wraz z dokumentacją potwierdzającą prawo do reprezentowania organizacji.