Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uznaje celowość realizacji zadania pn. IX Halowe Grand Prix pod patronatem Starosty Leszczyńskiego w petanque wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 1.500.00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł 00/100) dla Klubu Petanque Leszczynko, z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zmianami).