Uchwała nr XI/107/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Uchwała nr XI/105/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/82/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkół i placówek niepublicznych oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Uchwała nr XI/101/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Uchwała nr XI/98/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/190/09 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 września 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat leszczyński.

Uchwała nr 98/2015 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Aneks nr 1.2015 Starosty Rawickiego; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 16 listopada 2015 r. do porozumienia Nr 2.2015 zawartego w dniu 06 maja 2015 roku w sprawie finansowania w 2015 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Rawickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON

Uchwała nr X/93/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Aneks nr 2/2015 Prezydenta Miasta Leszno; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 23 listopada 2015 r. do porozumienia Nr 3.2015 zawartego w dniu 01 czerwca 2015 r.w sprawie finansowania w 2015 r. kosztów uczestnictwa mieszkańców Miasta Leszna w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON

Uchwała nr IX/82/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkół i placówek niepublicznych oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Aneks nr 1/2015 Prezydenta Miasta Leszna; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 8 października 2015 r. do porozumienia Nr 3.2015 zawartego w dniu 01 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie nr 3/15 Starosty Leszczyńskiego z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowanego w ramach modernizacji tej ewidencji dla obrębów Garzyn, Kociugi, Lubonia, Mierzejewo, Oporowo, Oporówko, Pawłowice, gmina Krzemieniewo

Porozumienie nr 3.2015 Prezydenta Miasta Leszna; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie finansowania w 2015 r. kosztów uczestnictwa mieszkańców Miasta Leszna w Warsztatch Terapii Zajęciowej w Rydzynie,w cześci nieobjetej dofinansowaniem ze srodków PFRON pomiędzy Powiatem Leszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: Starosta Leszczyński - Jarosław Wawrzyniak, Wicestarosta Leszczyński - Robert Kasperczak przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Leszczyńskiego Marcina Wydmuch a Miastem Leszno reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Leszno – Łukasza Borowiaka przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Leszna Barbary Krawiec

Uchwała nr IX/86/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Uchwała nr IX/83/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów

Ogłoszenie nr 2/15 Starosty Leszczyńskiego z dnia 5 października 2015r. w sprawie operatu opisowo-kartograficzngo ewidencji gruntów i budynków, opracowanego w ramach modernizacji tej ewidencji dla obrębów Dobramyśl, Frankowo, Grodzisko, Jeziorki, Łoniewo, Trzebania, gmina Osieczna

Ogłoszenie nr 1/15 Starosty Leszczyńskiego z dnia 16 września 2015r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowanego w ramach modernizacji tej ewidencji dla obrębu Świerczyna, gmina Osieczna

Aneks nr 1/2015 Starosty Gostyńskiego; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany § 2 ust.3 porozumienia Nr 1.2015 zawartego w dniu 24 czerwca 2015 roku pomiędzy: Powiatem Leszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:Starosta Leszczyński - Jarosław Wawrzyniak, Członek Zarządu - Marian Mielcarek przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Leszczyńskiego Marcina Wydmuch a Powiatem Gostyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: Starosta Gostyński - Robert Marcinkowski , Etatowy Członek Zarządu - Janusz Sikora przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Gostyńskiego Eleonory Gościniak o następującej treści.

Uchwała nr VIII/73/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Uchwała nr 72/2015 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Porozumienie nr 1.2015 Zarządu Powiatu Gostyńskiego; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie finansowania w 2015 kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Gostyńskiego w Warsztatch Terapii Zajęciowej w Rydzynie,w części nieobjetej dofinasowaniem ze Środków PFRON pomiędzy: Powiatem Leszczyńskim a Powiatem Gostyńskim

Uchwała nr VII/70/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami o napędzie spalinowym na Jeziorze Krzyckim

Uchwała nr VI/66/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała nr VI/63/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Uchwała nr V/61/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Uchwała nr V/57/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/225/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy finansowej dla uzdolnionych studentów.

Uchwała nr V/56/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/247/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie określenia formy, warunków i zakresu realizacji Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu leszczyńskiego

Porozumienie nr 2.2015 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego; Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 6 maja 2015r. w sprawie finansowania w 2015 kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Rawickiego w Warsztatch Terapii Zajęciowej w Rydzynie,w części nieobjetej dofinasowaniem ze Środków PFRON

Uchwała nr IV/46/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Uchwała nr 34/2015 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok

uchwała nr IV/47/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/94/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 września 2011 r. w sprawie trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań, zmienioną Uchwałą Nr VIII/106/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 października 2011 roku

Uchwała nr 30/2015 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Porozumienie nr 2/2015 Prezydenta Miasta Leszna; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie przekazania dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie w roku 2015 kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

Uchwała nr III/37/2015 Powiatu Leszczyńskiego z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2014 rok.

Uchwała nr III/38/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Uchwała nr 19/2015 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Porozumienie Prezydenta Miasta Leszna; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieciom z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera uczęszczających do przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Leszczyńskiego oraz nieuczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek, a zamieszkałych na terenie Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała nr 10/2014 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Uchwała nr II/25/2014 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Uchwała nr 6/2014 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok