Aneks nr 1 Starosty Leszczyńskiego; Wójta Gminy Święciechowa z dnia 10 grudnia 2020 r. do porozumienia zawartego w dniu 6 lipca 2020 r. w sprawie przekazania przez Powiat Leszczyński w zarządzanie Gminie Święciechowa przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Święciechowa.

Aneks nr 3.2020 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego; Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 7 września 2020 r. do porozumienia Nr 3.2020 8/20 z dnia 24 kwietnia 2020 roku zawartego pomiędzy: Powiatem Leszczyńskim a Powiatem Rawickim.

Uchwała nr XXVII/161/2020 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Uchwała nr 165/2020 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Uchwała nr XXVII/159/2020 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Leszczyńskiego

Porozumienie Wójta Gminy Święciechowa; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie przekazania przez Powiat Leszczyński w zarządzanie Gminie Święciechowa przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Święciechowa

Uchwała nr 155/2020 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Uchwała nr XXV/148/2020 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Leszczyńskiego spółkom wodnym lub ich związkom, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

Uchwała nr XXV/150/2020 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Uchwała nr 146/2020 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Ogłoszenie nr 9/20 Starosty Leszczyńskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowanego w ramach modernizacji tej ewidencji dla obrębów Nowa Wieś, Przybiń, Robczysko, Tworzanice, Tworzanki, gmina Rydzyna.

Porozumienie nr 3.2020 Starosty Rawickiego; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie finansowania w 2020 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Rawickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy

Porozumienie nr 1.2020 Prezydenta Miasta Leszno; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie finansowania w 2020 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Miasta Leszno w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy

Uchwała nr XXIV/146/2020 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Uchwała nr XXIII/140/2020 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Uchwała nr 136/2020 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Sprawozdanie nr 134/2020 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 23 marca 2020 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Leszczyńskiego za 2019 rok przedstawione uchwałą Nr 134/2020 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 23 marca 2020 r.

Uchwała nr 132/2020 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Porozumienie nr OR-S.031.1.2020 Prezydenta Miasta Leszna; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. zawarte na podstawie art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Uchwała nr XX/121/2020 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Uchwała nr XIX/117/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Uchwała nr XIX/118/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Aneks nr 1/2019 Prezydenta Miasta Leszna; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w treści porozumienia Nr1.2019 z dnia 19 lipca 2019 roku zawartego pomiędzy: Powiatem Leszczyńskim a Miastem Leszno

Uchwała nr XIX/116/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu