OBWIESZCZENIE STAROSTY LESZCZYŃSKIEGO z dnia 28.12.2009

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2010


OBWIESZCZENIE STAROSTY LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 28.12.2009Zgodnie z art. 11 f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 721, z późn. zm.), oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.)

Zawiadamiam

że Starosta Leszczyński decyzją Nr 1/D/09 z dnia 22 grudnia 2009r. udzielił Zarządowi Dróg Gminnych we Włoszakowicach zezwolenie na realizację inwestycji drogowej tj. budowę ronda w Bukówcu Górnym stanowiącego połączenie drogi gminnej (ulica Jana Wańskiego) z drogami powiatowymi nr 4759P i nr 4768P oraz zatwierdził projekt podziału następujących nieruchomości:

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości objętych wnioskiem o podział:
1) 599/2, arkusz mapy 7, obręb Bukówiec Górny
2) 1103/1, arkusz mapy 3, obręb Bukówiec Górny
3) 1103/3 arkusz mapy 3, obręb Bukówiec Górny
4) 600/8, arkusz mapy 7, obręb Bukówiec Górny
5) 1104 arkusz mapy 3, obręb Bukówiec Górny

2. Oznaczenie nieruchomości wg zatwierdzonego projektu podziału i przeznaczonych pod
realizację inwestycji drogowej:
1) 599/4, arkusz mapy 7, obręb Bukówiec Górny
2) 1103/18, arkusz mapy 3, obręb Bukówiec Górny
3) 1103/16, arkusz mapy 3, obręb Bukówiec Górny
4) 600/17, arkusz mapy 7, obręb Bukówiec Górny
5) 1104/1, arkusz mapy 3, obręb Bukówiec Górny


Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości (działki) położone w Bukówcu Górnym : 599/4, 1103/18, 1103/16, 600/17, 1104/1, 517/1 (część – droga powiatowa), 1124 (część – droga powiatowa), 1073/1 (część – droga powiatowa), 1152 (część – droga powiatowa).

Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.,Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lesznie, Plac Kościuszki 4, pokój nr 105 (tel. 065 5296827).


STAROSTA LESZCZYŃSKIInformacje powiązane: