Uchwała nr XXV/274/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Uchwała nr XXV/270/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19 grudnia 2013r. zmiany uchwały nr IX/118/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania

Uchwała nr XXV/269/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/94/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 września 2011 r. w sprawie trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań, zmienioną Uchwałą Nr VIII/106/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 października 2011 roku

Uchwała nr XXIII/251/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 12 września 2013r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych na terenie Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała nr XXIII/250/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 12 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów

Uchwała nr XXI/234/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 16 maja 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XX/221/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013r., poz. 3035)

Uchwała nr XXII/247/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie określenia formy, warunków i zakresu realizacji Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu leszczyńskiego

Uchwała nr XXII/236/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/20/10 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól i placówek niepublicznych oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Porozumienie nr 2/2013 Zarządu Powiatu Gostyńskiego; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Tarapii Zajęciowej w Rydzynie

Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego; Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie pokrywania kosztów rehablilitacji

Uchwała nr XXI/229/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 16 maja 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała nr XXI/225/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zasad przyznawania pomocy finansowej dla uzdolnionych studentów

Uchwała nr XX/221/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 marca 2013r. ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Leszna; Starosty Leszczyńskiego z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie przekazania dotacji celowej

Ogłoszenie nr 1 Starosty Leszczyńskiego z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Dominice

Sprawozdanie Starosty Leszczyńskiego z dnia 26 lutego 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2012 rok

Uchwała nr 21/2013 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok

Uchwała nr XVIII/198/2012 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013